Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z dnia 06.12.2011r.Zatwierdzam
..............................
Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski
Opole, dnia...............

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Opolu


Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

 Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu zwanego dalej „Inspektoratem” określa organizację wewnętrzną, tryb pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Inspektoratu.

§ 2

1.Inspektorat działa na obszarze województwa opolskiego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), rozporządzeń wydanych na podstawie w/w ustawy, innych przepisów statutowych oraz niniejszego regulaminu.
2.Siedzibą Inspektoratu jest miasto Opole.
3.Inspektorat stanowi aparat pomocniczy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
4.Inspektorat działa zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”, uwzględniającymi kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Opolskiego.

§ 3

1.Pracą Wojewódzkiego Inspektoratu kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy oraz naczelników wydziałów i głównego księgowego.
2.Wojewódzki Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ustępie 1, a także innych pracowników Inspektoratu do załatwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora.
3.Pracą wydziałów kierują naczelnicy wydziałów z wyjątkiem Wydziału Budżetowo – Administracyjnego, którym kieruje Główny Księgowy.
4.W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor i jako organ wyższego stopnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Rozdział II

Struktura organizacyjna i tryb postępowania.

§ 4

1.Komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu są:

1)Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii – ŻNG,
2)Wydział Nadzoru Rynku i Usług  – NRU ,
3)Wydział Prawno - Organizacyjny – PO,
4)Wydział Ochrony Konsumentów  - OK,
5)Wydział Budżetowo - Administracyjny – BA.
6)Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego – SPSK,
7)Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
8)Inspektor ds. Obrony Cywilnej.

2.Wojewódzki Inspektor może, w miarę potrzeby, ustanowić stanowiska zastępcy naczelnika wydziału oraz tworzyć zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w komórkach wymienionych w ustępie 1, jeżeli przemawia za tym zakres działania i liczba pracowników komórki organizacyjnej.

§ 5

Tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1219 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do w/w ustawy, a w zakresie nieuregulowanym ustawą i aktami wykonawczymi stosuje się przepisy postępowania administracyjnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział III

Zasady kierowania, podziału kompetencji i uprawnień.

§ 6

1.Wojewódzki Inspektor sprawuje ogólny nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Inspektoratu, w tym realizuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu, określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
2.Wojewódzki Inspektor określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy podział zadań pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem, a jego zastępcą.
3.Do podpisu i aprobaty Wojewódzkiego Inspektora zastrzega się dokumentację:
a)dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po podpisie przez głównego księgowego;
b)kierowaną do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów administracji rządowej i samorządowej;
c)plany pracy oraz inne dokumenty koordynujące działania Wojewódzkiego Inspektoratu.
4.Podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz osoby wymienione w § 3 ust.2 niniejszego regulaminu.
5.Do zadań naczelnika wydziału należy w szczególności:
a)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wydziałem;
b)organizowanie i koordynowanie pracy oraz udzielanie pracownikom wskazówek, porad i pomocy w realizacji zleconych zadań;
c)stały nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników, w tym zapewnienie przestrzegania zasady wykorzystywania materiałów i wiadomości uzyskanych w trakcie kontroli tylko do celów służbowych i w sposób nie naruszający przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz inicjowanie nowych form i metod pracy;
d)przedstawianie stanu realizacji zadań bezpośrednim przełożonym;
e)sporządzanie zakresów czynności, wniosków i opinii dotyczących pracowników wydziału,
f)sporządzanie sprawozdań z realizacji nałożonych zadań.
6.Postanowienia § 6 ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do Głównego Księgowego.

Rozdział IV

Zadania wspólne komórek organizacyjnych oraz koordynacja i współdziałanie.

§ 7

1.Opolski Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania na podstawie okresowych - kwartalnych planów pracy, podejmując także kontrole nieplanowane, jeżeli wymagają tego okoliczności faktyczne.

2.Podstawą ustalenia planu pracy są:
- kierunki działania Inspekcji Handlowej opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- plany kontroli o znaczeniu krajowym zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- wnioski Wojewody Opolskiego.

§ 8

Opolski Wojewódzki Inspektor w realizacji zadań współpracuje z administracją publiczną w województwie w tym z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami praw konsumentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

§ 9

1.W toku realizacji zadań komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu mają obowiązek współdziałania i współpracy ze sobą w celu jak najszybszej ich realizacji.

2.Zadania realizowane przy udziale kilku komórek organizacyjnych koordynuje komórka wiodąca, której zakres działania obejmuje podstawowy problem będący przedmiotem realizowanego zadania. Komórki współpracujące przygotowują odpowiednie materiały i przekazują je komórce wiodącej do wykorzystania.Rozdział V

Zakres działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 10

1.Wydział Kontroli  Artykułów Żywnościowych, Nieżywnościowych i Gastronomii:

a)prowadzenie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku oraz jakości
i bezpieczeństwa towarów żywnościowych,
b)prowadzenie działań kontrolnych w zakresie działalności gastronomicznej, a także przetwórstwa gastronomicznego,
c)prowadzenie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku, oznakowania i prawidłowości obrotu towarów nieżywnościowych takich jak substancje chemiczne, mieszaniny chemiczne, detergenty, produkty biobójcze i kosmetyki,
d)współpraca z Laboratorium Kontrolno – Analitycznym,
e)opracowywanie analiz problemowych i ocen stanu funkcjonowania rynku w świetle prowadzonych kontroli;
f)wydawanie w toku kontroli decyzji oraz żądań niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych, a także przygotowanie wystąpień pokontrolnych;
g)realizacja uprawnień z zakresu postępowania karnego w toku prowadzenia kontroli, bądź w postępowaniu pokontrolnym w sprawach o wykroczenia, w tym w postępowaniu mandatowym;
h)przygotowywanie wniosków o ukaranie za wykroczenia kierowanych do sądów grodzkich;
i)opracowywanie analiz problemowych i ocen stanu funkcjonowania rynku w świetle wyników prowadzonych kontroli;
j)współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką artykułów  żywnościowych i nieżywnościowych;
k)rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach dotyczących nie przestrzegania przepisów regulujących i określających jakość towarów żywnościowych i nieżywnościowych oraz obrót artykułami żywnościowymi w jednostkach handlu i gastronomii.


2.Wydział Nadzoru Rynku i Usług:

a)prowadzenie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku oraz jakości i bezpieczeństwa artykułów nieżywnościowych;
b)prowadzenie działań kontrolnych w ramach załatwiania informacji ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania usług bytowych świadczonych ludności;
c)wydawanie w toku kontroli decyzji oraz żądań niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych, a także przygotowanie wystąpień pokontrolnych;
d)realizacja uprawnień z zakresu postępowania karnego w toku prowadzenia kontroli, bądź w postępowaniu pokontrolnym w sprawach o wykroczenia, w tym w postępowaniu mandatowym;
e)przygotowywanie wniosków o ukaranie za wykroczenia kierowanych do sądów grodzkich;
f)opracowywanie analiz problemowych i ocen stanu funkcjonowania rynku w świetle wyników prowadzonych kontroli;
g)współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką artykułów nieżywnościowych i usług;
h)opracowywanie analiz problemowych i ocen stanu funkcjonowania rynku w świetle prowadzonych kontroli;
i)rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach dotyczących nie przestrzegania przepisów regulujących obrót artykułami nieżywnościowymi w jednostkach handlowych.


3.Wydział Prawno – Organizacyjny:

a)obsługa prawna Inspektoratu,
b)kontrola prawidłowości działania i przestrzegania praworządności w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym - bieżąca weryfikacja akt z kontroli w jednostkach handlowych, gastronomicznych i usługowych;
c)opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
d)opracowywanie zbiorczych okresowych planów pracy kontrolnej oraz zbiorczych analiz i informacji z wyników działalności Inspektoratu;
e)prowadzenie zbioru przepisów prawnych;
f)wewnętrzna kontrola trybu postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków;
g)opracowywanie odpowiednich dokumentów dla prokuratur, sądów, organów administracji rządowej, UOKiK i innych organów;
h)prowadzenie spraw osobowych z zachowaniem ochrony danych osobowych;
i)szkolenie wewnątrz zakładowe.


4.Wydział Ochrony Konsumentów:

a)przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o mediacje
b)prowadzenie mediacji;
c)działania na rzecz podnoszenia świadomości konsumentów;
d)prowadzenie poradnictwa konsumenckiego w ramach ustawowych kompetencji Inspekcji Handlowej;
e)prowadzenie i udostępnienie konsumentom listy rzeczoznawców ds. jakości produktów i usług oraz przeprowadzanie okresowych analiz działalności rzeczoznawców.


5.Wydział Budżetowo – Administracyjny:

a)prowadzenie rachunkowości jednostki;
b)gospodarowanie funduszem płac oraz innymi przyznanymi środkami finansowymi;
c)prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych, transportowych, przeciw pożarowych, socjalno - bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowniczych;
d)opracowywanie i realizacja rocznego planu dochodów i wydatków budżetowych;
e)opracowywanie określonych analiz okresowych i sprawozdań z działalności budżetowo – organizacyjnej;
f)prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
g)prowadzenie składnicy akt;
h)prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu.

6.Sekretariat Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego:

a)obsługa postępowań prowadzonych przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim;
b)współpraca z sądami powszechnymi w zakresie prowadzonych spraw.
c)opracowywanie analiz i sprawozdań z działalności Sądu.


7.Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy m. in.:

a)zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
b)zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych;
c)zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
d)kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
e)opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
f)prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
g)prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
h)prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
i)przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt h. oraz pozostałe zadania wynikające z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

8.Inspektor ds. Obrony Cywilnej realizuje zadania operacyjne wynikające z przepisów w zakresie obrony cywilnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego.

 


Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-01-12 09:59:24
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 3031 
Redaguje: Zygmunt Jurczak