Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Informacja o mediacjach w 2013 roku
Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2014-02-17 14:35:12
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 1137 
Załatwianie wniosków o mediacje i zgłoszonych nieprawidłowości w drugim półroczu 2012 r.

         Przyjmowanie i załatwianie spraw konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).

            W II półroczu 2012 roku do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej /zwanym dalej OWIIH/  wpłynęło od konsumentów - 294 spraw, były to  wnioski o mediacje  oraz  informacje o nieprawidłowościach. W analizowanym okresie przekazano wg właściwości miejscowej bądź rzeczowej innym organom 13 spraw.

            Zakres tematyczny podejmowanych przez OWIIH działań mediacyjnych i kontrolnych związany jest z ustawowymi zadaniami Inspekcji Handlowej w zakresie działań interwencyjnych, mających na celu ochronę interesów i praw konsumentów oraz kontrolę jakości, oznaczeń handlowych i bezpieczeństwa towarów i usług.

            W analizowanym okresie załatwiono we własnym zakresie 281 spraw, które obejmowały następujące grupy towarowe:

 • artykuły przemysłowe – 248,
 • artykuły spożywcze – 5
 • usługi – 28.

            Szczegółowy zakres tematyczny spraw przedstawiał się następująco:

 • w grupie  artykułów przemysłowych najczęściej kwestionowano jakość obuwia, odzieży, mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu komputerowego, motoryzacyjnego,
 • w grupie art. spożywczych konsumenci głównie kwestionowali nieprawidłowe uwidacznianie cen, wprowadzanie do obrotu handlowego towarów przeterminowanych. jakość mięsa i przetworów mięsnych;                           
 • wnioski z grupy usług składano najczęściej z powodu niewłaściwej jakości wykonywanych usług, nieterminowej realizacji zawartych umów oraz przewlekłego trybu załatwiania reklamacji składanych przez zleceniodawców. Większość nieprawidłowości dotyczyło usług remontowo-budowlanych, motoryzacyjnych, turystycznych, pralniczych.

 

           Sposób i skuteczność załatwiania wniosków o mediacje oraz informacji  o nieprawidłowościach przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w II półroczu 2012 r.

          W omawianym okresie sprawozdawczym postępowanie mediacyjne wszczęto w 237 sprawach, w trakcie których rozstrzygano w trybie polubownym spory pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami, przedstawiając propozycje OWIIH zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy z uwzględnieniem nowych okoliczności, które powstały po dokonaniu w tut. urzędzie ocen jakościowych przedmiotów sporów (przede wszystkim dot. to obuwia i odzieży) przez rzeczoznawców znajdujących się na liście rzeczoznawców ds. jakości towarów lub usług przy WIIH w Opolu.

           Ilość spraw pozytywnie rozstrzygniętych w postępowaniu mediacyjnym to ponad 74% .

        Negatywnie załatwiono 55 spraw. Najczęstszymi przyczynami niekorzystnych rozstrzygnięć dla konsumentów było podtrzymanie przez sprzedawców, wykonawców zamówienia i gwarantów decyzji o nieuwzględnieniu reklamacji z uwagi na nieuzasadnione roszczenia wnoszone przez nabywców oraz niemożność uzyskania kompromisu przez strony sporu.

        Istotnym powodem braku pozytywnego załatwienia sporu jest również odmowa uczestniczenia przedsiębiorców  w działaniach mediacyjnych.

         Niezależnie od powyższego 31 wniosków konsumenckich uznano za niezasadne w oparciu o opinie rzeczoznawców powołanych w sprawie przez OWIIH.

 

            Wnioski

           Analiza napływających w II półroczu 2012 r. do tut. Inspektoratu wniosków o mediacje i informacji o nieprawidłowościach wskazuje na możliwość poprawy sytuacji w zakresie ochrony interesów konsumentów. Likwidowania źródeł skarg należy upatrywać przede wszystkim w równolegle prowadzonych działaniach o charakterze kontrolnym oraz szeroko rozumianych działaniach edukacyjno-informacyjnych poprzez m. in. aktywne poradnictwo konsumenckie. Takie poradnictwo prowadzone jest w formie bezpośredniej, telefonicznej lub poprzez publikacje w prasie.

         W opisywanym okresie udzielono ponad 2 tysiące porad zarówno konsumentom  jak i przedsiębiorcom  dotyczących gwarancji i niezgodności towaru z umową oraz innych zagadnień obejmujących umowy o dzieło, kredyt konsumencki etc.

          Prowadzone działania edukacyjno-doradcze miały istotny wpływ na kształtowanie świadomości konsumentów, co do przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia. Przedsiębiorcy natomiast uzyskali rzetelne informacje w zakresie przepisów regulujących obrót towarowy oraz ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

 

Informację sporządziła:

Dominika Konopka – inspektor  Wydziału Ochrony Konsumentów.

 

Zaakceptowała:

Anna Lubańska – Naczelnik  Wydz. OK

Redaktor: Aleksandra GołąbData publikacji: 2013-02-25 13:19:48
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 2081 
Załatwianie wniosków o mediacje i zgłoszonych nieprawidłowości w drugim półroczu 2011 r

Informacja dotycząca sposobu załatwiania przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Opolu wniosków o mediacje oraz informacji o nieprawidłowościach zgłoszonych przez konsumentów w drugim pólroczu 2011 r. 

            Przyjmowanie i załatwianie spraw konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity:Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.).
            W II półroczu 2011 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu  wpłynęło od konsumentów - 340 spraw. Były to zarówno informacje o nieprawidłowościach  oraz wnioski o mediacje. Jednocześnie w analizowanym okresie załatwiono 40 spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego / I półrocze 2011r. /. 6 spraw przekazano wg właściwości miejscowej bądź rzeczowej innym organom. 
            Zakres tematyczny podejmowanych przez OWIIH mediacji i działań kontrolnych związany jest z ustawowymi zadaniami Inspekcji Handlowej w zakresie działań interwencyjnych, mających na celu ochronę interesów i praw konsumentów oraz kontrolę jakości, oznaczeń handlowych
i bezpieczeństwa towarów i usług. 
            W analizowanym okresie odnotowano wpływ informacji i wniosków o mediacje wg poniższej tematyki:

 • artykuły przemysłowe – 281,
 • artykuły spożywcze – 8,
 • usługi – 71.

           Szczegółowy zakres tematyczny spraw przedstawiał się następująco:

 • w grupie towarowej dot. artykułów przemysłowych najczęściej kwestionowano jakość obuwia, mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu komputerowego, motoryzacyjnego, oraz zabawek;
 • w grupie art. spożywczych konsumenci głównie kwestionowali nieprawidłowe uwidacznianie cen, wprowadzanie do obrotu handlowego towarów przeterminowanych.                          
 • wnioski z grupy usług składano najczęściej z powodu niewłaściwej jakości wykonywanych usług, nieterminowej realizacji zawartych umów oraz przewlekłego trybu załatwiania reklamacji składanych przez zleceniodawców. Większość nieprawidłowości dotyczyło usług remontowo-budowlanych, motoryzacyjnych, pralniczych.

Przyczyny i źródła powstawania skarg.

            Przeprowadzona analiza spraw konsumenckich podobnie jak w latach ubiegłych pozwala stwierdzić, że głównymi przyczynami wynikłych sporów jest niedostateczna znajomość przez kupujących stanu prawnego regulującego ochronę interesów nabywców towarów i usług oraz odpowiedzialność przedsiębiorców za wprowadzany do obrotu handlowego towar czy wykonaną usługę. Mnogość aktów prawnych w tym zakresie, mało zrozumiały język dla przeciętnego konsumenta powoduje trudności w odnalezieniu przez kupującego właściwej drogi dochodzenia swoich żądań reklamacyjnych.
Kupujący mają trudności w zrozumieniu terminologii prawniczej zawartej w obowiązujących przepisach. Najczęściej mylonymi pojęciami są pojęcia „niezgodności towaru z umową” oraz „gwarancja”. Ponadto w świadomości konsumentów bardzo mocno zakorzenione są informacje o możliwości swobodnego zwrotu zakupionego towaru, co również sprzyja powstaniu sytuacji konfliktowych. Jednocześnie brak ustalonego ustawowo terminu na całkowite załatwienie reklamacji ( konsumenci uważają 14 dni za maksymalny czas zakończenia reklamacji ) jest okolicznością wykorzystywaną przez sprzedawców ze szkodą dla kupujących. Ponadto konsumenci bezkrytycznie zawierzają i poddają się reklamie oraz zapewnieniom przedsiębiorców co również w dużym stopniu jest powodem powstawania skarg konsumenckich. W wielu przypadkach przyczyną sporu jest brak pisemnej umowy między zamawiającym a przyjmującym zamówienie, określającej istotne warunki przedmiotowego zamówienia.
W trakcie rozpatrywania spraw konsumenckich upoważnieni mediatorzy z ramienia OWIIH spotykają się z postawami przedsiębiorców, którzy świadomie cedują odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na swoich dostawców czy producentów, unikają odpowiedzialności za wynik reklamacji i oferowany do sprzedaży towar ( w wielu przypadkach bardzo niskiej jakości). Nieuczciwe i nierzetelne informacje o towarach oraz nakłanianie wszystkimi sposobami do zawierania umów poza lokalami przedsiębiorstwa (prezentacje z udziałem starszych osób). Nadto na niewłaściwą postawę przedsiębiorców wobec kupujących ma ich przekonanie o bezkarności łamania przepisów z uwagi na niewielką ilość pozwów cywilnych wnoszonych przez poszkodowanych konsumentów.
W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 274 mediacji, w trakcie których rozstrzygano w trybie polubownym spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, przedstawiając propozycje OWIIH w Opolu zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy z uwzględnieniem nowych okoliczności, które powstały po dokonaniu w tut. urzędzie ocen jakościowych przedmiotów sporów (przede wszystkim dot. to obuwia i odzieży) przez rzeczoznawców znajdujących się na liście rzeczoznawców ds. jakości towarów lub usług przy WIIH w Opolu.

Skuteczność załatwiania wniosków o mediacje i informacji o nieprawidłowościach przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu w II półroczu 2011r. Zamyka się  65 % spraw pozytywnie rozstrzygniętych na korzyść konsumentów.
Negatywnie załatwiono 87 sprawy. Najczęstszymi przyczynami niekorzystnych rozstrzygnięć dla konsumentów było podtrzymanie przez sprzedawców, wykonawców zamówienia i gwarantów decyzji – o nieuwzględnieniu reklamacji z uwagi na nieuzasadnione roszczenia wnoszone przez nabywców oraz niemożność uzyskania kompromisu przez strony sporu.
            Przeciętny czas załatwiania wniosków o mediacje to 17 dni. Na powyższy okres składają  się różne czynniki, takie jak: - wykonanie przez rzeczoznawców ds. jakości towarów oględzin organoleptycznych przedmiotów sporów konsumenckich (dot. to przede wszystkim obuwia), przeprowadzenie działań mediacyjnych z przedsiębiorcą, po uzyskaniu jego zgody. Opracowanie materiałów w sprawie.
            Podczas prowadzonych działań mediacyjnych Wojewódzki Inspektor napotyka na problemy związane z uzyskaniem zgody ze strony przedsiębiorców na udział w procedurze mediacyjnej. Odnotowujemy przypadki nie udzielania przez przedsiębiorców odpowiedzi na kierowaną z urzędu Inspekcji Handlowej korespondencję, co tym samym uważa się za odmowę udziału w mediacjach. W takim przypadku mediator zobligowany jest do odstępuje od prowadzenia mediacji.
            Ponadto zaznaczyć należy, iż uzgodnione w trakcie postępowań mediacyjnych rozwiązania sporów są dotrzymywane ze strony przedsiębiorców. 

            Wnioski

Analiza zarejestrowanych w II półroczu 2011r. wniosków o mediacje i informacji o nieprawidłowościach wskazuje, że możliwość poprawy sytuacji w zakresie ochrony interesów konsumentów, likwidowania źródeł skarg należy upatrywać przede wszystkim w równolegle prowadzonych działaniach o charakterze kontrolnym oraz szeroko rozumianym działaniom edukacyjno-informacyjnym poprzez m. in. aktywne poradnictwo konsumenckie. Takie poradnictwo prowadzone jest w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Informację sporządziła: Dominika Konopka inspektor Wydz. OK.

 

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-07-19 13:01:43
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 2467 
Załatwianie wniosków o mediacje i zgłoszonych nieprawidłowości w pierwszym półroczu 2011 r.

Informacja dotycząca sposobu załatwienia przez Opolskiegi Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Opolu wniosków o mediacje oraz nieprawidłowościach zgłoszonych przez konsumentów w pierwszym półroczu 2011 r.

 Przyjmowanie i załatwianie spraw konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Opolu odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity:Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.). 
W I półroczu 2011 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu wpłynęło od konsumentów - 341 spraw. Były to zarówno informacje o nieprawidłowościach oraz wnioski o mediacje. Jednocześnie w analizowanym okresie załatwiono 23spraw z poprzedniego okresu sprawozdawczego / II półr. 2009r. /. 10spraw przekazano wg właściwości miejscowej bądź rzeczowej innym organom.
Zakres tematyczny podejmowanych przez OWIIH mediacji i działań kontrolnych związany jest z ustawowymi zadaniami Inspekcji Handlowej w zakresie działań interwencyjnych, mających na celu ochronę interesów i praw konsumentów oraz kontrolę jakości, oznaczeń handlowych i bezpieczeństwa towarów i usług.
W analizowanym okresie odnotowano wpływ informacji i wniosków o mediacje wg poniższej tematyki:

 • artykuły przemysłowe – 289,
 • artykuły spożywcze – 11,
 • usługi – 41.

Szczegółowy zakres tematyczny spraw przedstawiał się następująco:

 • w grupie towarowej dot. artykułów przemysłowych najczęściej kwestionowano jakość obuwia, mebli, sprzętu AGD, RTV, sprzętu komputerowego, motoryzacyjnego, oraz zabawek;
 • w grupie art. spożywczych konsumenci głównie kwestionowali nieprawidłowe uwidacznianie cen, wprowadzanie do obrotu handlowego towarów przeterminowanych.
 • wnioski z grupy usług składano najczęściej z powodu niewłaściwej jakości wykonywanych usług, nieterminowej realizacji zawartych umów oraz przewlekłego trybu załatwiania reklamacji składanych przez zleceniodawców. Większość nieprawidłowości dotyczyło usług remontowo-budowlanych, motoryzacyjnych, pralniczych.

Przyczyny i źródła powstawania skarg.

  Przeprowadzona analiza spraw konsumenckich podobnie jak w latach ubiegłych pozwala stwierdzić, że głównymi przyczynami wynikłych sporów jest niedostateczna znajomość przez kupujących stanu prawnego regulującego ochronę interesów nabywców towarów i usług oraz odpowiedzialność przedsiębiorców za wprowadzany do obrotu handlowego towar czy wykonaną usługę. Mnogość aktów prawnych w tym zakresie, mało zrozumiały język dla przeciętnego konsumenta powoduje trudności w odnalezieniu przez kupującego właściwej drogi dochodzenia swoich żądań reklamacyjnych.
Kupujący mają trudności w zrozumieniu terminologii prawniczej zawartej w obowiązujących przepisach. Najczęściej mylonymi pojęciami są pojęcia „niezgodności towaru z umową” oraz „gwarancja”. Ponadto w świadomości konsumentów bardzo mocno zakorzenione są informacje o możliwości swobodnego zwrotu zakupionego towaru, co również sprzyja powstaniu sytuacji konfliktowych. Jednocześnie brak ustalonego ustawowo terminu na całkowite załatwienie reklamacji ( konsumenci uważają 14 dni za maksymalny czas zakończenia reklamacji ) jest okolicznością wykorzystywaną przez sprzedawców ze szkodą dla kupujących. Ponadto konsumenci bezkrytycznie zawierzają i poddają się reklamie oraz zapewnieniom przedsiębiorców co również w dużym stopniu jest powodem powstawania skarg konsumenckich. W wielu przypadkach przyczyną sporu jest brak pisemnej umowy między zamawiającym a przyjmującym zamówienie, określającej istotne warunki przedmiotowego zamówienia.
W trakcie rozpatrywania spraw konsumenckich upoważnieni mediatorzy z ramienia OWIIH spotykają się z postawami przedsiębiorców, którzy świadomie cedują odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na swoich dostawców czy producentów, unikają odpowiedzialności za wynik reklamacji i oferowany do sprzedaży towar ( w wielu przypadkach bardzo niskiej jakości). Nieuczciwe i nierzetelne informacje o towarach oraz nakłanianie wszystkimi sposobami do zawierania umów poza lokalami przedsiębiorstwa (prezentacje z udziałem starszych osób). Nadto na niewłaściwą postawę przedsiębiorców wobec kupujących ma ich przekonanie o bezkarności łamania przepisów z uwagi na niewielką ilość pozwów cywilnych wnoszonych przez poszkodowanych konsumentów. 
W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono 274 mediacji, w trakcie których rozstrzygano w trybie polubownym spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, przedstawiając propozycje OWIIH w Opolu zmierzające do ugodowego zakończenia sprawy
z uwzględnieniem nowych okoliczności, które powstały po dokonaniu w tut. urzędzie ocen jakościowych przedmiotów sporów (przede wszystkim dot. to obuwia i odzieży) przez rzeczoznawców znajdujących się na liście rzeczoznawców ds. jakości towarów lub usług przy WIIH w Opolu.

Skuteczność załatwiania wniosków o mediacjei informacji o nieprawidłowościach przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu w I półroczu 2011r. zamyka się 62 % spraw pozytywnie rozstrzygniętych na korzyść konsumentów. Negatywnie załatwiono 80 spraw. Najczęstszymi przyczynami niekorzystnych rozstrzygnięć dla konsumentów było podtrzymanie przez sprzedawców, wykonawców zamówienia i gwarantów decyzji – o nieuwzględnieniu reklamacji z uwagi na nieuzasadnione roszczenia wnoszone przez nabywców oraz niemożność uzyskania kompromisu przez strony sporu. 
Przeciętny czas załatwiania wniosków o mediacje to 17dni. Na powyższy okres składają się różne czynniki, takie jak: - wykonanie przez rzeczoznawców ds. jakości towarów oględzin organoleptycznych przedmiotów sporów konsumenckich (dot. to przede wszystkim obuwia), przeprowadzenie działań mediacyjnych z przedsiębiorcą, po uzyskaniu jego zgody. Opracowanie materiałów w sprawie.
Podczas prowadzonych działań mediacyjnych Wojewódzki Inspektor napotyka na problemy związane z uzyskaniem zgody ze strony przedsiębiorców na udział w procedurze mediacyjnej. Odnotowujemy przypadki nie udzielania przez przedsiębiorców odpowiedzi na kierowaną z urzędu Inspekcji Handlowej korespondencję, co tym samym uważa się za odmowę udziału w mediacjach. W takim przypadku mediator zobligowany jest do odstępuje od prowadzenia mediacji.
Ponadto zaznaczyć należy, iż uzgodnione w trakcie postępowań mediacyjnych rozwiązania sporów są dotrzymywane ze strony przedsiębiorców.  

Wnioski

Liczba informacji o nieprawidłowościach oraz wniosków o mediacje w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 61 spraw.
Analiza napływających w I półroczu 2011 r. do tut. Inspektoratu wniosków o mediacje i informacji o nieprawidłowościach wskazuje, że możliwość poprawy sytuacji w zakresie ochrony interesów konsumentów, likwidowania źródeł skarg należy upatrywać przede wszystkim w równolegle prowadzonych działaniach o charakterze kontrolnym oraz szeroko rozumianym działaniom edukacyjno-informacyjnym poprzez m. in. aktywne poradnictwo konsumenckie. Takie poradnictwo prowadzone jest w formie bezpośredniej, telefonicznej oraz z wykorzystaniem środków masowego przekazu.
W opisywanym okresie udzielono blisko 6 tysięcy porad zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom dotyczących gwarancji i niezgodności towaru z umową oraz innych zagadnień obejmujących umowy o dzieło, kredyt konsumencki etc.(798).
Prowadzone działania edukacyjno-doradcze miały istotny wpływ na kształtowanie świadomości konsumentów, co do przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia. Przedsiębiorcy natomiast uzyskali rzetelne informacje w zakresie przepisów regulujących obrót towarowy oraz ponoszenia odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

Informację sporządziła: 
Anna Lubańska
Naczelnik Wydziału Ochrony Konsumentów.

 

Redaktor: Dariusz BiegunData publikacji: 2012-07-19 13:01:25
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 2788 
Redaguje: Zygmunt Jurczak