Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Zasady mediacji


ZASADY I TRYB  PROCEDURY MEDIACJI PROWADZONEJ PRZEZ  WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ ZMIERZAJĄCEJ DO POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU CYWILNOPRAWNEGO MIĘDZY KONSUMENTEM A PRZEDSIĘBIORCĄ

 –      Mediację prowadzi się na zasadach bezstronności, przejrzystości, efektywności i uczciwości określonych w zaleceniu Komisji (2001/310/WE) z dnia 4 kwietnia 2001r. w sprawie zasad dotyczących organów pozasądowych uczestniczących w polubownym rozstrzyganiu sporów konsumenckich z zastosowaniem postanowień art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U
z 2009r. Nr 151, poz. 1219)*;

–      Mediator reprezentujący Wojewódzkiego Inspektora jest uprawniony do prowadzenia mediacji w języku polskim w sprawach dotyczących sporów cywilnoprawnych między konsumentem a przedsiębiorcą z wyłączeniem sporów dot.: zakupu energii, usług bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, pośrednictwa finansowego, informatycznych, naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;

–      Mediację wszczyna się na wniosek konsumenta /złożony pisemnie lub ustnie do protokołu. Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie konsumenta, od którego pochodzi, jego adres i żądanie, wskazanie przedsiębiorcy będącego stroną sporu, jego adres lub siedzibę firmy oraz podpis wnioskodawcy. Wniosek bez wskazania adresu wnoszącego i bez możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych pozostawia sie bez rozpoznania;

–      Jeżeli wniosek nie spełnia innych  wymagań ustalonych w przepisach prawa, mediator wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, ze nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

–      Mediacje można również wszcząć z urzędu jeżeli wymaga tego interes konsumenta. W przypadku wniesienia wniosku o wszczęcie procedury mediacji telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na  stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego, umożliwiających wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tych instytucji – procedurę mediacji wszczyna się z urzędu;

–      Postępowanie mediacyjne może być prowadzone w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w siedzibie Inspektoratu, korespondencyjnie, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Czynności mediacyjne powinny być prowadzone w sposób sprawny i w miarę możliwości niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy;

–      Celem zagwarantowania bezstronności procedury mediacji – mediatorzy odpowiedzialni za prowadzenie tej procedury są wyznaczani na czas określony. Nie mogą się znajdować w konflikcie interesów z którąkolwiek ze stron sporu – mają tu zastosowanie przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego /wyłączenie pracownika/** ;

–      Przed rozpoczęciem mediacji – mediatorzy są w szczególności zobowiązani od okazania legitymacji służbowej  i upoważnienia do prowadzenia mediacji oraz poinformowania stron sporu o swojej bezstronności;

–      Dokumentowanie czynności mediacyjnych odbywa się poprzez wypełnienie przez mediatora protokołu mediacji w  toku prowadzonej procedury mediacji. W przedmiotowym protokole mediacji mediator dokumentuje w czyjej obecności prowadzona jest procedura, gdzie prowadzona jest mediacja;

–      W toku postępowania mediacyjnego mediator zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu;

–      Jeżeli konsument nie sprzeciwia się proponowanemu przez mediatora lub przedsiębiorcę polubownemu rozwiązaniu sporu domniemuje się, iż wyraża na nie zgodę. Konsumenta należy pouczyć o skutkach braku sprzeciwu.    

–      Mediator dokumentuje uzgodnione przez strony rozwiązanie sporu w protokole mediacji, bądź w odrębnym dokumencie, albo poprzez sporządzenie adnotacji w aktach sprawy, opatrzonej datą i własnoręcznym podpisem.   

–      Mediator sporządza protokół mediacji w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza konsumentowi, drugi doręcza przedsiębiorcy, a trzeci pozostawia w aktach sprawy.

–      Strony sporu uczestniczące w procedurze mediacji mogą wnosić wnioski i inne dokumenty we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

–      Procedura mediacji prowadzona przez inspektorów jest bezpłatna zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy.

–      Koszty opinii o jakości produktu lub usługi sporządzonej na zlecenie konsumenta lub przedsiębiorcy przez rzeczoznawcę do spraw jakości towarów i usług, wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, ponosi zleceniodawca, chyba że strony mediacji postanowią inaczej.                            

–      Strony mediacji mają dostęp do procedury bez obowiązku korzystania z przedstawiciela prawnego (adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego).

 –      Strony mediacji mogą być reprezentowane lub wspierane przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną na każdym etapie procedury.

–      Po wszczęciu procedury mediacji spór powinien być zakończony w najkrótszym terminie, w zależności od jego charakteru i stopnia złożoności. Do procedury mediacji mają zastosowanie przepisy art. 35 § 1 – 3 i 5 K p a ***   dotyczące terminów załatwiania spraw przez organy administracji.

–      Uczciwość procedury mediacji jest gwarantowana, poprzez prawo stron sporu do:

  • odmowy uczestniczenia lub do wycofania się z procedury w każdym czasie,
  • złożenia pozwu do sądu powszechnego i prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki na każdym etapie procedury, o ile nie są zadowolone z przebiegu lub wyników procedury mediacji,
  • swobodnego i łatwego przedstawienia wszelkich argumentów, informacji lub dowodów mających znaczenie dla sprawy,
  • zastrzeżenia poufności określonych przedstawionych argumentów, informacji i dowodów, których poufność została zastrzeżona wymaga pisemnej zgody strony, która dokonała zastrzeżenia,
  • przedstawienia swojego stanowiska oraz ustosunkowania się do wszelkich informacji lub dowodów przedstawionych przez drugą stronę, w każdym przypadku, gdy inspektor zasugeruje stronom ewentualne rozwiązanie dla rozstrzygnięcia sporu, rozważenia w rozsądnym czasie sugerowanego rozwiązania dla rozstrzygnięcia sporu, przed jego uzgodnieniem. Jeżeli którakolwiek ze stron odmówi udziału w mediacji, procedury mediacji nie wszczyna się, bądź odstępuje się od dalszego prowadzenia mediacji wszczętej z urzędu.

–      W toku procedury strony mediacji są zachęcane do pełnej współpracy, w szczególności poprzez przekazywanie wszelkich informacji niezbędnych dla uczciwego rozwiązania sporu.

–      Jeżeli którakolwiek ze stron sporu odmówi udziału w mediacji, bądź wycofa się z procedury mediacji mediator odstępuje od prowadzenia mediacji.

–      Jeżeli którakolwiek ze stron sporu nie udziela odpowiedzi na kierowaną do niej przez mediatora korespondencję domniemuje się, iż nie wyraża zgody na uczestniczenie w procedurze mediacji, bądź na sugerowany sposób rozwiązania sporu. W takim przypadku mediator odstępuje od prowadzenia mediacji.

–      Mediator może wyznaczyć stronom mediacji termin do polubownego zakończenia sporu. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli przemawiają za tym okoliczności sprawy. Jeżeli sprawa nie została polubownie zakończona w wyznaczonym terminie mediator odstępuje od procedury mediacji.

–      Konsument może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na proponowane rozwiązanie.

–      Proponowane rozwiązanie może być mniej korzystne od ewentualnego wyniku orzeczonego przez sąd stosujący przepisy ogólne.

–      Konsument przed uzgodnieniem lub odrzuceniem sugerowanego rozwiązania ma prawo do uzyskania od osoby trzeciej niezależnej porady w rozsądnym terminie.

–      Skorzystanie z procedury mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu lub wniosku o rozpatrzenie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.

- Rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej, jak też nie służy od niego odwołanie.                            

 

Przypisy:

* - Art. 36 ustawy „1. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
2. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
3. W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.
4. Wojewódzki inspektor może wyznaczć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy. Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.”                
 ** - Art. 24 KPA:                                                                                   
„§ 1.Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1.w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2.swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,                      
3.osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,             
4.w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt.2 i 3,
5.w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6.z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
7.w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt.2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt.3).                                                              
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.
§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.                                                                                
*** - Art.35 §1-3 i 5 KPA:                                                              
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.                     
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...). § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.”

Redaktor: Aleksandra GołąbData publikacji: 2012-08-07 10:14:42
Wprowadził do BIP: Irena Suska 
Ilość wyświeleń artykułu: 2310 
Redaguje: Zygmunt Jurczak